ពលរដ្ឋ​ស្នើ​សុំ​ដំណោះ​ស្រាយ​ដី​ធ្លី មុន​បញ្ជូន​អ្នក​ភូមិ​អង្គរ​មក​រស់​នៅ​តំបន់​រុន​តាឯក

2 months ago 17
ប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថា ពួកគេរស់នៅទីនោះយូរលង់មកហើយ នៅលើ​ដី​ដែលមានទំហំធំ ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរផ្តល់សំណងដីធ្លី ដែលមានទំហំតូច ដែលពួកគេយល់​ថាជាដំណោះស្រាយមិនសមរម្យ ហើយអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកភូមិដែលរស់នៅយូរ​ឆ្នាំ។
Read Entire Article